สุขภาพดี: อาหารจากพืช แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

สุขภาพดี: อาหารจากพืช แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารจากพืชได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ของตน แนวโน้มการบริโภคอาหารนี้เน้นการบริโภคอาหารที่ได้จากพืช ได้แก่ ผัก ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช น้ำมัน ธัญพืชไม่ขัดสี พืชตระกูลถั่ว และถั่วต่างๆ ด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลง